PŘIDEJ SE!

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“
Arthur C. Clarke

Školné
je stanoveno na 10 000,- / školní rok (září – červen)
Školné lze rozdělit až na 10 plateb. Platí se s předstihem 1 měsíc dopředu.
Číslo účtu u Equa Bank: 1029215202 / 6100
Specifický symbol pro platbu školného: 01

Trénujeme
v ZŠ Letohradská, která se nachází na adrese Letohradská 370/1, Praha 7
Každé úterý 18:00 – 21:00 a čtvrtek 18:30 – 21:00

Podmínky přijetí
Plnoletost (starší 18 let, včetně) a mladistvé od 15 let pouze se souhlasem rodičů.
Fyzická a psychická zdatnost (tolerují se běžné zdravotní indispozice, které neohrožují zdraví žádného ze studentů).

Ukončení studia / vyloučení
Student může ukončit studium včasným oznámením.
K vyloučení a odmítnutí další výuky může dojít za porušení závazků nebo pravidel.

Závazky / pravidla
Student se zavazuje platit školné výměnou za předání a odborné vedení při studiu umění šermu.
Pokud student začíná s výukou v průběhu školního roku, školné je poměrně sníženo o měsíce již uběhlé.
Studentovi nevzniká nárok na prominutí školného jeho absencí.
Studentovi je možné prominout část školného jen v případě včasné oboustranné domluvy.
Student se zavazuje k pravidlu informativní sms, v případě absence nebo zpoždění, informovat o své nepřítomnosti z tréninku.
Alkohol a jiné omamné látky jsou před tréninkem zakázány.
Těžké a zakázané drogy student nesmí užívat ani ve výjimečných případech.
Všichni se mezi sebou chovají slušně, nelžou si a nechovají se křivě.

Učitelé
Jindřich Tichý ml.
dosažená úroveň: 6. LEKTOR

„Pokud se ode mne odhodlaný student nenaučí samostatnému šermu, není on špatným žákem, ale já špatným učitelem.“

Od roku 1996 se věnuji šermu.
Od roku 2011 jsem vyučoval ve škole šermu Královské družiny.
Od roku 2016 se věnuji škole šermu Poslední Argument.
Mou specializací je bojový šerm, zejména s dlouhým mečem.
Další aktivity: Karate Shotokan a zájmově moderní sebeobrana, box, wing tsun, judo a aikido.
Od roku 2020 první zkušenosti s HEMA turnaji.

NÁPLŇ VÝUKY

Splněná zkouška započala studentovu cestu za poznáním rozsáhlého umění.

 

Student umí použít:

Základní práci nohou
(postoj, výpad, krok, překrok, posun a pohyby zpět, úkrok a zákrok)

Střehy
(základní střední střeh, vysoký a nízký)

Základní pozice
(pozice 1–10 v základním postavení skrz těžiště)

Přímé útoky
(plné i švihové útoky, body, tlačené i povolené útoky)

Využití vzdálenosti a střehu
(schopnost vracet se do střehu ve vhodné vzdálenosti pro zastavení soupeře)

Tempo: po akci soupeře
(veškeré jednání by mělo být zvládnuto PO AKCI SOUPEŘE / NACH)

Psychickou odolnost
(umět přijmou strach, vyvolávat základním chováním respekt)

Základní volný šerm
(použití výše zmíněného ve volném šermu)

Bezpečnostní prvky

STUDENT ZAČÍNÁ CHÁPAT ROZMANITOST ŠERMÍŘSKÉHO UMĚNÍ, ZÍSKÁVÁ SEBEVĚDOMÍ A ZAČÍNÁ O ŠERMU PŘEMÝŠLET.

 

Student umí použít:

Defensivní i ofensivní využívání pohybu
(využití zákroků a úkroků pro protiakce i stažení)

Přijetí vazbou
(přijímání útoků po čepeli meče a vycítění typu útoku: plný, švihový, měkký, tvrdý, povolený, tlačený)

Měkké kryty
(kryty po přijetí proti plným a tlačeným útokům, propuštění energie útoku a využití energie ve svůj prospěch)

Vnímání energie
(schopnost využívat energii útoků, obrany i pohybu ve prospěch svých akcí)

Úhlování a pohyb na tři doby
(využití úhlů k lepším krytům a zásahům, základní pravidla boje)

Přebírání iniciativy
(vstupování do soupeřových akcí krytem s protiútokem)

Odrazy, srazy, smyky, odsmyky a odseky
(přidané techniky ke krytům, zdvojování technik v jednom tempu)

Přenosy
(přenášení soupeřova meče do žádaných pozic)

Nepřímé útoky
(změna dráhy útoku a pokus o zásah nejkratší cestou)

Základní vstupy do střetu
(ohrožení útokem, odvedení střehu, vyprovokování)

Základní bojový šerm
(přebírání iniciativy, ohrožení, přirozená reakce, okamžité odezvy, načasování)

 

Trvání:
Student je běžně schopný absolvovat zkoušku do 1 roku pravidelné výuky od poslední zkoušky.

STUDENT opouští myšlenky o falešném sebevědomí, je respektován za své názory I SCHOPNOSTI a pochopil, že šerm je umění, které provází celým životem.

 

Student umí použít:

Časování a tempo
(vyčkávání na správnou příležitost provedení záměru, schopnost měnit rychlost střetu dle potřeby a držet jedno tempo)

Přesnost postojů, pohybu a pozic
(stálá výška až do případné změny, správné přenášení váhy a přesné pozice dle záměru)

Práce s dechem
(pravidelné dýchání bez ohledu na techniky, využití krátkých koncentrovaných výdechů do technik, kime)

Základy boje zblízka
(využití rukou, loktů, hlavice, příčky i silné části meče pro provedení úderu)

Přišermování, smyk, přenosy s odsmykem a vazby
(způsoby započetí akce přes soupeřův střeh nebo zastavení či změnu akce)

Letmé kryty a odseky
(využívání letmého šermu pro vytvoření odkrytí)

Vylákání soupeře
(donucení soupeře k aktivitě s následným využitím příležitosti)

Řešení krizových situací po odebrání iniciativy
(krizové případy, ze kterých by mohlo dojít k čistému zásahu)

Uvolnění vazby s přechodem do jiné pozice
(uvolnění se z vazby a přechod do útoku či obrany, tkj. vytvoření prostoru pro další záměry)

Charaktery boje v bojovém šermu
(schopnost ovládat a používat aktivní obranu: defensivní a ofensivní)

 

Trvání:
Student je běžně schopný absolvovat zkoušku od 1 roku  pravidelné výuky od poslední zkoušky.

STUDENT vnímá PRINCIPY A NEPOTŘEBUJE TĚLO UČIT POHYBŮM. JEDNÁ a tvoří V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.

 

Student umí použít:

Boj zblízka s mečem
(kdy a jakým způsobem použít údery, kopy, páky a podmety a jak se v šermu takovým situacím vyhnout)

Boj zblízka aneb držení meče jednou rukou na čepeli
(ovládání meče jako kopí, za využití hlavice, příčky, ostří a hrotu)

Charaktery boje v bojovém šermu
(schopnost ovládat a používat pasivní obranu: defensivní a ofensivní)

Převrácené a křižmé útoky
(schopnost použít pokročilé typy útoků)

Šerm do odkrytí
(schopnost zasahovat odkrytá místa)

Řetězené útoky
(schopnost provedení více útoků jdoucích za sebou tak, abychom nebyli přerušeni a dosáhli zásahu)

Principy kombinací
(kombinováním charakterů boje a zvolených technik v řetězeném útoku nutíme soupeře k odkrytí)

Cítění a pochopení souboje
(schopnost volit a provádět techniky, principy a charaktery boje v jednom tempu dle záměru a nalézat chyby, včetně sebekritického rozboru a opravy)

 

Trvání:
Student je běžně schopný absolvovat zkoušku od 1 roku pravidelné výuky od poslední zkoušky.

Z ŽÁKA SE STAL ABSOLVENT A PRÁVEM ŠERMÍŘ, KTERÝ si NEPOTŘEBUJE NIC DOKAZOVAT. CHÁPE CO ZNAMENÁ ROZHODNUTÍ, jednání A NÁSLEDEK.

 

Šermíř umí použít:

Šerm je sebeobranou
(schopnost využití šermířských dovedností i pro sebeobranu beze zbraně)

Koncentrování pohybu
(schopnost používat techniky i úhyby s minimálním pohybem, ale se stejnou účinností)

Jeden pohyb, více technik
(schopnost do jednoho pohybu zapojit více technik s žádaným výsledkem)

Jeden záměr, jedna akce
( schopnost dosáhnout svého cíle jednou akcí s přímou myšlenkou )

Pozice žádného prostoru
(schopnost odebrat soupeři prostor k akci)

Psychická vyrovnanost
(psychická vyrovnanost a zdatnost vůči okolí, soupeři a hlavně vůči sobě)

Plánování a strategie
(schopnost odhalovat, maskovat, lákat, vnucovat i blufovat)

Nekonvenční techniky a způsob boje

 

Šermíř by měl být:

  • Trpělivý a uznalý
  • Tolerantní i důsledný
  • Laskavý i přísný
  • Čestný, pravdomluvný a vzorem pro ostatní

 

Trvání:
Student je běžně schopný absolvovat zkoušku od 1 roku pravidelné výuky od poslední zkoušky.

ŠERMÍŘ dosahuje učitelské úrovně.

 

Učitel umí použít:

Veškerou látku od 1. do 5. zkoušky
(chápe smysl technik, jejich použití a umí je vysvětlit a předat)

Rozbor neznámých technik
(učitel sám je schopen se učit, rozebrat neznámou techniku, pochopit ji a naučit ji sebe a posléze druhé)

Práci boků, dechu a těžiště

Jiné zbraně a aplikovat na ně již naučenou látku

 

Učitel by měl být:

  • Trpělivý a uznalý
  • Tolerantní i důsledný
  • Laskavý i přísný
  • Čestný, pravdomluvný a vzorem pro ostatní
DOSAŽENÍ mistrovské úrovně by s sebou mělo nést fyzické i psychické povznesení, vyrovnanost, moudrost a vědění z nás samotných.
Mistrovské úrovně může být dosaženo,
po uplynutí minimálně 5-leté aktivní praxe učitele,
až bude učitel uznán za mistra svým okolím,
splněním mistrovských dovedností,
a až se učitel uzná sám za mistra.

Napište nám