Vysvětlení technik

Seznam technik v německém jazyce a šermířských výrazů má sloužit jako pomocník a ukazatel části toho, co sami v naší škole cvičíme.

Popis u zmíněných termínů je naší snahou interpretovat výrazy tak, jak je chápeme, ale bez úsilí překladatelů a jiných, jež pracovali na překladech dávno před námi, bychom nebyli schopni naší snahy. Díky Vám překladatelé a badatelé.

Pojmy jsme studovali zejména v knihách (viz níže) a dalších. Dále na webu wiktenauer a z různých překladů historických dochovaných šermířských manuálů:

šermířské pojmy – dle našeho výkladu

Abnehmen (Vylákání)
Abnehmen vnímáme a vyučujeme jako jednotempový útok Tzn. tato technika  by se měla vejít do jednoho šermířského kroku. To ovšem nemusí být zcela přesné, protože ustoupí-li soupeř při našem zahájení, využijeme více šermířských kroků.
Abnehmen je dobrá technika pro zahájení, tj. přišermování nebo zufechten. Můžeme ji vnímat jako lákání a přípravu pro nalezení odkrytí. Tzn. abnehmen můžeme užít jako zálud i jako obnovu útoku.
V podstatě prvním útokem vyprovokujeme soupeře k reakci krytem, který obejdeme a pokračujeme k odkrytí.
Nejvhodnější řešení proti abnehmen je řešení situace indes, kdy soupeře ohrozíme, tím jej donutíme bojovat o iniciativu a sebereme prostor pro dokončení záměru.

Abschneiden (Odpoutání vazby za použití přidané techniky)
Abschneiden u nás vnímáme jako odpoutání vazby. Podstatou je uvolnění zbraně z vazby, protože se nechceme ve vazbě bezmyšlenkovitě přetlačovat.
U nás řešíme takové momenty za pomoci přidaných technik, které nazýváme odvázání, smyk, odsmyk. Teoreticky bychom mohli zahrnout i další přidané techniky, odrazy, srazy a odseky. Ovšem v rovině správnosti jen polemizujeme a proto je třeba se zeptat pověřenějších k jasnému překladu z historického originálu.
V principu jde o záměrné jednání pro odpoutání vazby s následným vyhledáním odkrytí.

Absetzen (Útok do odkrytí bodem v dominantní vazbě)
Absetzen je technika velice podobná ansetzen a někteří šermíři úzkou hranici mezi technikami velice rádi diskutují.
My u této techniky rozlišujeme tempo a iniciativu. Tzn. útočí-li soupeř, tak NACH zakryjeme své odkrytí ofensivní pozicí a dojde-li k získání dominantní vazby, tak odvetou soupeře bodneme.

Abzug (Stažení se z výměny)
Při ukončené výměně se soupeře stahuje do optimální vzdálenosti, tj. bezpečné v určitém postavení.

Alber (Postavení meče ve výzvě, střeh)
Jeden ze střehů, který obecně nazýváme výzva. Jde v podstatě o základní střeh namířený hrotem k zemi.

Ansetzen (Útok bodem ze vhodné pozici)
Ansetzen vnímáme jako včasný protiútok bodem se zakrytím vlastního odkrytí. Tj. ideální moment, pro zahájení protiútoku je příprava útoku soupeře, do které zasadíme bod ze vhodné pozice, která nás současně i kryje.
Laicky řečeno vyhledá-li soupeř ve vhodné vzdálenosti předpětí před vlastním útokem, provedeme ansetzen.

Blöße (Odkrytí)
Význam slova můžeme chápat jako pojmenování odkrytí. Dle Lichtenauera rozdělujeme tělo jednoduše na 4 odkrytí.
DOLNÍ / HORNÍ
LEVÉ / PRAVÉ

Bloßfechten (Šerm beze zbroje/v civilu)
Jde o označení typu šermu. Blossfechten je šerm beze zbroje, na který se zaměřujeme.

Duplieren  (Zdvojení útoku sekem)
Duplieren je technika popisovaná a často demonstrována jako sek po seku. U nás duplieren vnímáme jako zdvojený útok sekem po seku. Důležité ovšem je mít iniciativu a donutit soupeře být defensivní, podobně jako u abnehmen.
Pokud je duplieren prováděno jako jednotempový útok v dobré vzdálenosti, lze jej provést a schovat se za vlastní zbraň. Je-li prováděno již v kontaktní vzdálenosti a s vyčkáváním na soupeřovu odezvu, nepovede se.
Aby duplieren bylo možné provést, je nutné, aby se soupeř nalepit na naši čepel, měl snahu ji odtlačovat bez záměru ohrozit a přitom nebyl v defensivní pozici.

Durchwechseln (Obíhání)
Durchwechseln vnímáme jako vyhnutí se soupeřově čepeli. Lze ji využít vor při záludu, i při zdvojeném útoku, zejména pokud soupeř zvedá ruce při krytu příliš vysoko. Durchwechseln použijeme také z obrany v odvetě, když hledáme odkrytí. A použijeme jej též indes pro zajištěštění vhodné pozice nebo při přenosu atd.
Durchwechseln provádíme tak, že ruka na hlavici ovládá hrot, který se pohybuje v půlkruhu, jako by hrot opisoval písmeno „U“ nebo po ostré trajektorii, tedy písmeno „V“.

Einlauffen (Zkrácení vzdálenosti s blokováním čepele a úderem, nárazem)
Tento výraz vnímáme jako zkrácení vzdálenosti s tlakem, odstrčením nebo vražením do soupeře. Ovšem pouze v případě, že dojde k zablokování čepelí jejich kontaktem, tj. vazbou se vzájemným přetlakem právě na čepeli.

Fehler (Blufování, zálud, může jít i o lákání)
Slovo Fehler znamená v překladu chyba. U nás používáme termíny blufování nebo zálud. Pokud soupeř udělá chybu předčasným pohybem a prozrazením svého záměru, má Fehler / zálud význam. Obecně ovšem klamání soupeře funguje pouze na ty, kteří neohrožují a zbrkle kryjí.

Fühlen (Cítění na čepeli)
Fülen je cítění dominance a tlaku na čepeli, tj. skrz vazbu čepelí. Můžeme tedy říci, že přirovnání, meč je prodloužená ruka šermíře, vychází právě z tohoto principu.

Fülen ovšem neznamená jen cítit dominanci a tlak, nebo jak říkají poučky silný / slabý. Fülen je mnohem víc. Skrývá jednání indes (současné jednání v tempu), Krieg (válku, neboli boj o iniciativu), Sterk (silná čepel) a Swech (slabá čepel) ve významu dominance vazby a pozice. Přebírání a předávání energie zbraně, včetně působení těžiště atd. Fülen je přítomno, kdykoli o sebe čepele, byť jen zavadí.

Jednoduše a česky. Fülen je pojem, který shrnuje celý komplex vjemů, postavení, reakcí i signálů z nichž eskalujem na základě informací získaných přes kontakt čepelí a předanou energii.

Hängetort (P7, 8, klíč)
Visící hrot k zemi, forma pokrytí odkrytí s hrotem namířeným k zemi.

Hendedrücken (Útok na ruce řezem ve zkrácené vzdálenosti)
Útok čepelí na ruce soupeře, přičemž je blokujeme řezem a tlakem převážně od nás anebo směrem k zemi. Techniku provádíme ve zkrácené vzdálenosti, když není možné využít ostří v seku a současně není možné udeřit hlavicí, či příčkou. Tzn. vzdálenost je zkrácená tak, že dlouhý meč nemá opodstatnění, ale stále jsme daleko nebo ve špatném postavení na zápas.

Hendedrücken je vhodné použít jako zdvojený útok na ruce soupeře dřív, než stihne získat iniciativu a ohrozit nás. Důležitým momentem pro správné použití je souslednost pohybů ve výměně ve vhodné vzdálenosti a včasné uvolnění vazby, tj. uvolnění zbraně z vazby.

Hengen (Pozice při navázání vazby, ze které následujeme odkrytí)
Jedná se o polohy zbraně, ve kterých visíme v jednom ze čtyřech odkrytí na soupeřově zbrani s hrotem namířeným k soupeři. Tedy nejde o prostý kryt, ale jak u nás říkáme, pozice, tj. ofenzivní pozice u těla v těžišti.

V Hengen jde o pozici, která nás pokrývá a umožňuje nám převzít iniciativu s wenden (pootočení zbraně, může jít i o tělo a zbraň, po zavázání pro získání dominantní pozice) a winden (s následováním odkrytí bodem, sekem, řezem, případně úderem).

Důležité je zmínit, že Hengen stejně jako Wenden i Winden je též součástí Fülen, protože jde o práci ve vazbě.

U nás používáme velmi často pojem přijmout po čepeli, zavázat nebo navázat se na čepel soupeře. Pokud má soupeř iniciativu a je třeba vyřešit ohrožení, často přijmeme soupeřův útok, pro získání dominantní vazby a až s odvetou následujeme odkrytí. Ovšem nepleťme si prostý kryt Versetzen s Hengen, Wenden a Winden.

Indes (u nás: V tempu, aktivita současně se soupeřem)
Indes je určení chování soupeřů v určité vzdálenosti v určitém časovém úseku, ve které můžeme o tempu hovořit.
Můžeme tedy říci, že během jednoho shodného okamžiku oba soupeři reagují současně. Tedy indes se dějí protiútoky, indes bojujeme o iniciativu. Také můžeme říci, že indes soupeři zahajují společně.

Krumphau (Zlomený sek)
Krumphau je jeden z tajných seků dle Lichtenauera. U nás jej nazýváme Zlomený sek, protože mění svou dráhu vybočením z nejkratší dráhy. Ruce přitom neprovádějí standartní střih ve směru působení těžiště těla, ale kříží se. Krumphau je dobrým pomocníkem při zahájení, poslouží jako kryt, jako nepřímý útok i k získání předpětí. Časté postavení je v otevření, tj. výzvě, ale jej užít i z nápřahu.

Koruna (Prostý kryt hlavy)
Prostý defensivní kryt vysoko nad hlavou, který neohrožuje.

Langort (Základní střeh, dlouhý hrot)
Dlouhý hrot, německy též Sprechfenster a u nás základní střeh. Jde o základní postavení, ve kterém hrot míří na soupeře a meč je na středu těla.

Mittelhau (Horizontální sek)
Jde o horizontální sek.

Mutieren (Přenos s bodem)
Jedná se o práci na vazbě, ze které nalezneme odkrytí primárně bodem na spodní odkrytí. Jde o zdvojení útoku převážně do bodu. Což jue forma následování odkrytí.

Nach (Po)
Nach nám určuje chování soupeřů v určité vzdálenosti a časovém úsek, ve kterém můžeme o tempu hovořit.

Nach je tedy opakem Vor. Tzn. soupeř, který reaguje na Vor. Jinými slovy ten, který nemá iniciativu a je ohrožen, proto musí nejprve vyřešit ohrožení, aby iniciativu mohl převzít.

Nachraissen (Včasný protiútok)
Je v podstatě včasný protiútok, který řeší soupeřovo pochybení, špatně zvládnutou techniku, která neohrožuje nebo špatné tempo a vzdálenost. Stručně bychom mohli říci, že jde o moment, kdy je možné provést útok a převzít iniciativu, aniž bychom byli ohroženi.

Nachslag (Následování)
Obecně se vnímá Nachslag jako druhý útok, resp. ten který následuje po prvním útoku. U nás používáme pojem následování. Následujeme odkrytí při zdvojeném útoku, při obnově, při jednotempové akci, při odvetě.

Nebenhut (Neohrožující postavení zbraně u těla, střeh))
Jde o střeh, resp. postavení zbraně na straně, přičemž hrot nemíří na soupeře.

Oberhau (Šikmý sek)
Jde o šikmý sek.

Ochs (Ofenzivní střeh P5, 6)
Jde o jeden ze střehů, kdy hrot míří na soupeře z horního odkrytí. U nás nazýváme tuto pozici jako P5 a P6. Pro nováčky ofenzivní P5, 6.

Ort (Hrot)
Označení pro hrot.

Pflug (Ofensivní postavení meče, střeh u boku)
Jde o jeden ze střehů, kdy hrot míří na soupeře ze spodního odkrytí. U nás nazýváme tuto pozici jako P3 a 4.

Reitzen (Obecně výzva)
Jde o provokaci k výzvě.

Ringen (Zápas, boj ve zkrácené vzdálešnosti)
Boj zblízka, který využívá chvatů, úderů i samotného zápasu. Probíhá ve zkrácené, tj. blízké, vzdálenosti.

Rossfechten (Šerm na koni)
Jde o termín, podobně jako bloßfechten, který určuje způsob šermu. V tomto případě jde o šerm ze sedla, tedy na koni.

Scheitelhau (Střeha, svislý sek, temený sek)
Další z tajných seků dle Lichtenauera. Jedná se o vertikální sek vedený přímo na temeno.

Schielhau (Převrácený sek do krátkého ostří)
Další z tajných seků dle Lichtenauera. Jedná se o sek, krátkým ostřím ve vazbě a vytlačením soupeřova tenčí.

Schnappen (Zablokování soupeřových rukou)
Technika má sloužit k zablokování soupeřových rukou vlastní hlavicí a rukama. Používá se v bližší vzdálenosti od soupeře a přitom daleko na provedení úderu.
Na soupeřovi ruce přitom padneme s úderem nebo jen s tlakem a ihned následujeme odkrytí.
Techniku lze použít i na statickou čepel, ale hrozí poranění řezem, jelikož soupeř není socha.

Schneiden (Řez)
Jde o termín pro řez, který nerozlišuje tlačený nebo tažený řez.

Schrankhut
Jde o střeh s vybočením hrotu oproti střehu Alber, nebo naší výzvě. V podstatě, když si představíme Krumphau doseknutý do úrovně stehen, získáme podobnou pozici, jakou je Schrankhut. U nás bychom použili P1, 2 s mírnou úpravou proti základní nováčkovské pozici.

Sprechfenster (Základní střeh, Langort)
Základní střeh, Langort, vystřený hrot.

Streich (Veseknutí)
Jde o sek krátkým ostřím z výzvy ať už po rukách soupeře, nebo jako forma krytu či lákání. U nás nazýváme Streich jako vyseknutí.

Sterk (Hrudí, hrubí)
Jde o označení části čepele, konkrétně o silnou část čepele. Sterk bychom měli vnímat jako bližší polovinu čepele od příčky směrem k hrotu. Potkáme se i s názvem hrudí, hrubí).
Sterk ovšem není jen označením části meče, má význam i při termínu dominantní vazba, kdy soupeřova Swech na naší Sterk zajistí dominanci vazby.

Sturzhau (Zdvojený sek zvenčí do bodu, či seku)
Jde jednotempový sek, který lámeme zvenčí do bodu, případně do seku. U nás zlomený sek do bodu.
Pokud se provádí do seku, tak na odstranění soupeřovi čepele s následováním odkrytí.

Swech (Tenčí)
Jde o označení části čepele, konkrétně o slabou část čepele. Swech můžeme vnímat jako vzdálenější polovinu čepele od záštity. V moderním šermu se potkáme s názvem tenčí.

Wenden (Polohování, pozicování zbraně ve vazbě)

Je způsob práce ve vazbě, kdy pootočení zbraně, může jít i o tělo a zbraň, získáme výhodnější postavení, ze kterého v dominantní pozici vyhledáme odkrytí s Winden, tak abychom nebyli zasaženi. Neplést si pootočení těla s úhlováním, tj. za pomoci úhybů.

Winden (Následování odkrytí s řezem, bodem, sekem, úderem)
Jde o práci ve vazbě, ze které následujeme odkrytí, řezem, bodem, sekem a úderem. Tedy s Winden následujeme odkrytí, tak abychom nebyli zasaženi. Winden a Wenden jsou spolu spjaty.

Poznámka, úder jsme doplnili samostatně. Tradice dle Lichtenauera při Winden hovoří o bodu, seku a řezu.

Zedel (Odkaz Lichtenauera o šerm ve verších)

Báseň, ve které je skryto umění mistra Lichtenauera, kterou zanechal svým žákům.

Zeckrur (Způsob lákání)
Jde o provokaci soupeře útokem, ze které se záměrně stahujeme, abychom soupeře vylákali k reakci. Toto jednání můžeme jednoduše nazvat blufování, tj. zálud, lákání.

Zornhau (Šikmý sek)
Další z tajných seků dle Lichtenauera. Jde o šikmý sek seknutý z ramene využívající veškerou sílu, který končí v ofensivní pozici na protilehlé straně. Tedy Zornhau nesekáme do výzvy.

Zucken (Stahování, trhání, způsob obnovy útoku)

Používá se v útoku, když potřebujeme uvolnit zbraň, abychom udrželi iniciativu. Jde tedy o stažení, trhnutí mečem zpět. U nás bychom použili termín obnova útoku, pokud bychom dvakrát za sebou bodali ze základního střehu.

Zufechten (Přišermování)

Jde o přišermování, přiblížení, tj. vstoupení do kontaktní vzdálenosti za určitého taktického počínání, resp. šermířské taktiky. Ohrožením hlubokého terče, přes čepel soupeř, lákáním/blufováním, otevřením/výzvou, jde opět o psychické působení na soupeře.

Zwerhau/Twerhau (Druh vodorovného sek)
Další z tajných seků dle Lichtenauera. Jde o horizontální sek krátkým nebo dlouhým ostřím od jednoho ramene k druhému.

Unterhua (Vyseknutí dlouhým ostřím)
Jde o sek z dolních pozic k horním dlouhým ostřím.

Überlaufen (Druh protiútoku)
Jde o taktické počínání, kdy soupeře necháme minout a útočíme do odkrytí. Většinou se užívá, pokud soupeř vyhodnocuje špatně vzdálenost svého zásahu nebo nedosahuje.

Verkehrer (Zablokování čepele)
Svým způsobem jde o tlačený sek, který nutí soupeře přejít do prostého leč silného krytu, tj. pozice. Verkehrer provádíme nejčastěji za použití zlomeného seku, abychom soupeři vnutili nejen kryt, ale též delší cestu k získání iniciativi.

Versetzen
Jde o řešení Vier leger vhodným vstupem, který je současně krytem i ohrožením, se kterým získáme iniciativu a ohrozíme soupeře.

Vier leger (4 základní střehy, ofensivní, v nápřahu, výzva a otevření)
Dle tradice Lichtenauera jde o čtyři základní střehy. Ochs, Pflug, Alber, Von Tag. U nás pojmenováváme základní střehy dle principu střehu, ve smsylu působení střehu na soupeře: ofensivní (hrot proti soupeři), výzvu, nápřah a otevření.

Von Tag (Střeh v nápřahu)
Střeh v nápřahu vybočený na úrovni ramen, může být nízko postavený i vysoko na úrovni hlavy.
V případě, kdy máme svou zbraň na rameni v zákrytu, tedy hrot míří za nás, lze uvažovat též o střehu v nápřehu a tedy o Von Tag.

Vor (Před)
Vor nám určuje chování soupeřů v určité vzdálenosti a časovém úsek, ve kterém můžeme o tempu hovořit.

Tedy ten ze soupeřů, který je Vor, zahajuje první, nebo také má iniciativu, protože dříve ohrozil. Tj. ve významu být první, být ten iniciativní. Jednat s předstihem, aby soupeř nemohl útočit.

Vorschlag (První útok)
Význam slova můžeme chápat jako první útok, ovšem jde o víc. První útok je taktické počínání, jde o přišermování, o zahájení a přípravu. První útok sice musí ohrozit soupeře, ovšem z optimální vzdálenosti je mnohdy těžká validně zasáhnout hluboký terč. Proto by měl být první útok přípravou pro následující Nachschlag a boj v Kriegu o iniciativu.