PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA

Emailem nebo telefonicky nás stačí kontaktovat, domluvit se a dále dodržovat podmínky viz níž.

Podmínky přijetí

 • pouze plnoleté studenty (starší 18 let, včetně) a mladistvé od 15 let pouze se souhlasem rodičů.
 • pouze fyzicky a psychicky zdravé jedince (tolerují se běžné zdravotní indispozice, které neohrožují zdraví žádného ze studentů)

Závazky a ustanovení

 • student se zavazuje platit školné 8000,-Kč/školní rok (formou splátek 800,-Kč/měsíc) výměnou za předání a odborné vedení při studiu umění šermu
 • pokud student začíná s výukou v průběhu školního roku, školné je poměrně sníženo o měsíce již uběhlé
 • studentovi nevzniká nárok na prominutí školného jeho absencí
 • studentovi je možné prominout část školné jen v případě včasné oboustranné domluvy
 • student se zavazuje k pravidlu informativní sms, v případě absence nebo zpoždění, informovat o své nepřítomnosti

Ukončení studia / vyloučení

 • student může ukončit studium včasným oznámením (povinnost platit školné končí až následujícím měsícem od oznámení, v případě předplaceného školného školné propadá škole)
 • k vyloučení a odmítnutí dalšího předávání umění může dojít kdykoli za porušení jakéhokoli z níže popsaných pravidel

Pravidla

 • alkohol a jiné omamné látky jsou před tréninkem zakázány
 • těžké a zakázané drogy student nesmí užívat ani ve výjimečných případech
 • studenti se mezi sebou chovají slušně, nelžou a nechovají se křivě